Vinh dự truyền thông

b1

Năm 2012 – Báo Quảng Nam tháng 3-2012

b2

Năm 2013 – Báo Tiền Phong tháng 12-2013

b3

Năm 2013 – Báo Thanh Niên tháng 12-2013

b4

Năm 2017 – Báo Quảng Nam tháng 4-2017

Vinh dự chia sẻ với cộng đồng

1

Hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật vi sinh

2 1

Hướng dẫn pha chế vi sinh trước khi ủ

3

Đào tạo đại diện xã Tiên Sơn

4

Trang trại thực nghiệm tại Tiên Phước

5

Đào tạo đại diện xã Tiên Cẩm

6

Cùng đại diện huyện Tiên Phước