IMO – Vi sinh vật bản địa XTF-A1 (0,5 lít)

40.000

– Phân giải nhanh các chất hữu cơ thành chất hữu ích.
– Hạn chế các côn trùng và sâu bọ gây nguy hại.
– Bổ sung vi sinh vật hữu ích cho đất và cho cây.
– Cải tạo và cân bằng hệ sinh thái (vi sinh vật, dinh dưỡng,…)