“Nông nghiệp hữu cơ vi sinh” tuân theo các nguyên tắc nào?

105042869 174600744027777 7644037182447320750 o

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất hướng đến việc duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người. Nó dựa vào quá trình sinh thái, đa dạng sinh học và chu kỳ thích nghi với điều kiện địa phương, chứ không phải là việc sử dụng các yếu tố đầu vào với các hiệu ứng bất lợi. Nông nghiệp hữu cơ kết hợp truyền thống, đổi mới và khoa học có lợi cho môi trường sống chung và thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và chất lượng tốt của cuộc sống cho tất cả tham gia.

Các nguyên tắc canh tác nông nghiệp hữu cơ vi sinh.

Bông cải baby và cải kale trong giai đoạn thu hoạch ở xứ Tiên Farm.

Các nguyên tắc và quan niệm này đã được Xứ Tiên Farm tuân thủ, thực hành và tinh chỉnh trong suốt 12 năm qua. Mỗi mảnh vườn thực nghiệm mới là một lần các nguyên tắc và quan niệm này được thử thách bởi thực tiễn, buộc chúng tôi phải thấu đáo đến tầm triết lý mới có thể áp dụng thành công vào thực tiễn.